Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Aviatrix s.r.o. IČO 28403266 so sídlom Janáčkovo nábrežie 7/86, 150 00 Praha 5 (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Janáčkovo nábreží 7/86, 15000 Praha 5 email: office@aviatrix.cz, telefón: +420 724 193 572

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods.

2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 2. Účelom spracovania osobných údajov je • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas. Okomentoval(a): [S1]: Tieto podmienky ochrany osobných údajov informujú subjekt údajov o spracovaní osobných údajov, ktoré nám zákazník poskytol alebo ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy (napr. zoznam objednaného tovaru). Tieto podmienky sa vzťahujú na tri situácie:

Zákazník si u nás objednal tovar alebo služby a my spracovávame osobné údaje na splnenie objednávky.
Zákazník si u nás objednal tovar alebo služby a my spracovávame osobné údaje na splnenie objednávky. Týmto zákazníkom zároveň posielame obchodné oznámenia (napr. newslettery).
Spracovávame osobné údaje aj iných osôb ako zákazníkov na účely marketingu, pokiaľ nám tieto osoby poskytli osobné údaje a dali nám súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu.

3. Ak navštívite našu predajňu alebo jej okolie: Pokiaľ navštívite našu predajňu alebo jej okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem. Na tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

IV. Čas uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb na základe zmluvy, najmä Česká pošta, s. p., Politických väzňov 909/4, Praha, IČO:47114983 a Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO:36631124, ak vám ;
partnerov prevádzkujúcich platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým pri platbe kartou, najmä Československá obchodná banka, a.s., Radlická 333/150, Praha, IČO: 00001350 a GOPAY s.r.o., Planá 67, České Budějovice, IČO: 26046768;
výrobca tovaru v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby, najmä Davines s.p.a., Sede Legale: via Ravasini 9/a, Parma – Taliansko, IVA 00692360340;
dodávatelia kamerových, prístupových a dochádzkových systémov umiestnených v priestoroch spoločnosti;
zabezpečujúce marketingové služby;
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2019.